Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây Bình chọn:

Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây

Sơ lược truyện

Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây

Truyện về một thằng bé. Xưa ơi là xưa thằng bé có tật chán đời hay than vãn và chê bai cờ vây là "môn thể thao dành cho người già". Một hôm cậu lên gác xếp gặp một bàn cờ vây đổ máu và... 1 hồn ma (đẹp trai) xuất hiện lải nhải về cờ vây! Cậu sẽ làm gì, đi học cờ vây hay đi kiếm thầy trừ tà?
DANH SÁCH CHƯƠNG NGÀY CẬP NHẬT LƯỢT XEM
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 189: END 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 188 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 187 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 186 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 185 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 184 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 183 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 182 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 181 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 180 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 179 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 178 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 177 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 176 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 175 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 174 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 173 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 172 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 171 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 170 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 169 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 168 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 167 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 166 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 165 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 164 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 163 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 162 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 161 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 160 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 159 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 158 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 157 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 156 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 155 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 154 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 153 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 152 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 151 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 150 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 149 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 148 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 147 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 146 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 145 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 144 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 143 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 142 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 141 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 140 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 139 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 138 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 137 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 136 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 135 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 134 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 133 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 132 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 131 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 130 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 129 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 128 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 127 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 126 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 125 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 124 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 123 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 122 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 121 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 120 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 119 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 118 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 117 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 116 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 115 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 114 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 113 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 112 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 111 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 110 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 109 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 108 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 107 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 106 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 105 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 104 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 103 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 102 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 101 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 100 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 99 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 98 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 97 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 96 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 95 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 94 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 93 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 92 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 91 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 90 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 89 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 88 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 87 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 86 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 85 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 84 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 83 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 82 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 81 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 80 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 79 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 78 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 77 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 76 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 75 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 74 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 73 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 72 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 71 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 70 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 69 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 68 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 67 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 66 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 65 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 64 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 63 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 62 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 61 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 60 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 59 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 58 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 57 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 56 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 55 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 54 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 53 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 52 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 51.5 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 51 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 50 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 49 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 48 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 47 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 46 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 45 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 44 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 43 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 42 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 41 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 40 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 39 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 38 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 37 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 36 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 35 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 34 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 33 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 32 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 31 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 30 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 29 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 28 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 27 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 26 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 25 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 24 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 23 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 22 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 21 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 20 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 19 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 18 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 17 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 16 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 15 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 14 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 13 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 12 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 11 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 10 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 9 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 8 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 7 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 6 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 5 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 4 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 3 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 2 30-08-2016 0
Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây - Chap 1 30-08-2016 0
BÌNH LUẬN

Hikaru No Go - Kỳ Thủ Cờ Vây

loading Đang tải...

TOP TRUYỆN TRANH HAY
1
Kedamono Kareshi

Lượt xem: 47085

2
Hỏa Phụng Liêu Nguyên

Lượt xem: 42291

3
Ano Ko No, Toriko.

Lượt xem: 40056

4
Đông Cung

Lượt xem: 36670

5
Torikae Baya

Lượt xem: 31033

máy chơi game cầm tay
TRUYỆN TRANH ĐỌC NHIỀU
Ngày Tuần Tháng
  • Số lượng truyện:  6300
  • Số lượng chương:  146537
FANPAGE
Bản quyền thuộc về Ztruyentranh.com ver 1 beta. Được thiết kế và phát triển bởi SVN GROUP