Nữ Hoàng Ai Cập Bình chọn:

Nữ Hoàng Ai Cập

Sơ lược truyện

Nữ Hoàng Ai Cập

Sơ lược: Gia đình tỷ phú Rido Contel trong một cuộc khai quật hầm mộ đã mắc phải lời nguyền từ ngàn xưa do các nhà tư tế đặt ra để bảo vệ giấc ngủ của Pharaoh. Điều này khiến cho người con gái độc nhất trong gia đình này Carol Rido bị đưa về quá khứ 3000 năm trước trong thân phận của một người nô lệ...
Lưu ý: đọc từ trái qua phải
DANH SÁCH CHƯƠNG NGÀY CẬP NHẬT LƯỢT XEM
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 87 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 86 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 85 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 84 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 83 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 82 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 81 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 80 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 79 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 78 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 77 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 76 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 75 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 74 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 73 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 72 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 71.5 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 71 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 70 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 69 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 68 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 67 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 66 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 65 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 64 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 63 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 62 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 61 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 60 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 59 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 58 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 57 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 56 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 55 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 54 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 53 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 52 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 51 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 50 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 49 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 48 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 47 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 46 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 45 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 44 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 43 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 42 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 41 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 40 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 39 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 38 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 37 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 36 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 35 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 34 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 33 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 32 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 31 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 30 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 29 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 28 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 27 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 26 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 25 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 24 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 23: Thần linh nổi giận 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 22 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 21 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 20 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 19 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 18 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 17 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 16 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 15 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 14 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 13 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 12 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 11 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 10 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 9 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 8 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 7 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 6 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 5 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 4 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 3 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 2 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap 1 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol01 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol02 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol02 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol03 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol04 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol05 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol06 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol07 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol08 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol09 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol10 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol11 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol12 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol13 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol14 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol15 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol16 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol17 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol18 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol19 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol20 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol21 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol22 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol23 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol24 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol25 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol26 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol27 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol28 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol29 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol30 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol31 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol32 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol33 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol34 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol34 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol35 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol36 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol37 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol38 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol39 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol40 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol41 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol42 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol43 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol44 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol45 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol46 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol47 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol48 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol49 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol50 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol51 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol52 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol53 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol54 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol55 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol56 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol57 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol58 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol59 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol60 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol61 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol62 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol63 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol64 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol65 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol66 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol67 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol68 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol69 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol70 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol71 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol72 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol73A 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol73B 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol74A 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol74B 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol75A 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol75B 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol76A 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol76B 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol77A 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol77B 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol78A 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol78B 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol79A 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol79B 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol80A 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol80B 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol81A 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol81B 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol82A 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol83A 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol83B 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol84 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol85A 01-09-2016 0
Nữ Hoàng Ai Cập - Chap Vol85B 01-09-2016 0
BÌNH LUẬN

Nữ Hoàng Ai Cập

loading Đang tải...

TOP TRUYỆN TRANH HAY
1
Kedamono Kareshi

Lượt xem: 47312

2
Hỏa Phụng Liêu Nguyên

Lượt xem: 42323

3
Ano Ko No, Toriko.

Lượt xem: 40104

4
Đông Cung

Lượt xem: 36733

5
Torikae Baya

Lượt xem: 31094

máy chơi game cầm tay
TRUYỆN TRANH ĐỌC NHIỀU
Ngày Tuần Tháng
  • Số lượng truyện:  6300
  • Số lượng chương:  146537
FANPAGE
Bản quyền thuộc về Ztruyentranh.com ver 1 beta. Được thiết kế và phát triển bởi SVN GROUP